Neden Koçaş Koleji ?

Atatürkçü ruh ve eğitim anlayışını yaşatan okul...

Koçaş Eğitim Kurumları Ortaokul ve Anadolu Lisesi ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak öğrencilerimize modern çağın gereksinimlerine uygun nitelikte yaşamsal beceriler ile sonraki öğrenmeleri için temel olacak bilgi ve beceriler kazandırılmak amaçlanır.
Bu hedefle lisemizde zengin fiziksel imkanların yanı sıra alanında ve branşında uzman eğitim kadrosu aracılığıyla, kaliteli ve dinamik bir eğitim anlayışı içinde tüm öğrencilerimizin bugünlerden başlayarak geleceği yakalaması fikrinden yola çıkılarak eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Bu fikre ulaşmanın amacı doğrultusunda öğrencilerimize sunulan nitelikli öğrenme ortamları onların hayatla barışık, özgüven sahibi, motivasyonu yüksek, mutlu, amacına uygun, istikrarlı ve farklı düşüncelere açık, çözüme odaklanan, uyumlu, saygılı, doğaya ve çevre kurallarına duyarlı kültürel değerlerle donatılmış iyi bir insan olmaları bizler için büyük bir önem taşır.
Okulumuzda eğitim programları günde dokuz saat üzerinden verilmektedir. Bu da haftada 54 saat eğitim ve öğretim demektir. Bunun yanında bir de isteğe bağlı olan ya da öğretmenler tarafından zorunlu tutulan etüt çalışmaları yapılmaktadır.

Etüt çalışmaları, hafta içinde ve/veya hafta sonlarında, geri kalınan konuların tamamlanması amacı ile yapılmaktadır.

Ders saatleri dışında, başka etkinlikler de yapılmaktadır. Örneğin spor ve sanat ile ilgili kurslar verilmekte veya kulüp çalışmaları yapılmaktadır.

Okulumuzda, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG), Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) gibi sınavlara hazırlık çalışmaları da yapılmaktadır.
Okullarda öğretmen ve öğrenci birbirlerinden ayrı düşünülemez. Okulların sahip olduğu teknolojik olanaklar ve fiziki altyapılar büyük önem taşırlar, ancak öğrencilerin başarılı olabilmeleri, birikimli, donanımlı, nitelikli ve özverili öğretmenler sayesindedir.

Bu nedenle öğretmenlerimiz, öğrencileri büyük bir sorumluluk duygusu ile yakından takip etmekte, onlarla empati kurmakta ve onlarla hakkaniyetten sapmadan, ayrıştırmadan ve yarıştırmadan ilgilenmektedir.
Okulumuzda kendi alanlarında uzmanlaşmış branş öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, psikolojik danışmanlar, ölçme ve değerlendirme uzmanları, Ar-Ge uzmanları, doktor ve hemşire görev yapmaktadır.
Okulumuzda kurulan Öğrenci İzleme ve Veli Bilgilendirme Sistemi'nin, hedefler, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme değerlendirme olmak üzere dört temel bileşeni bulunmaktadır.

Okulumuz teknolojiye önem vermektedir ve teknolojinin imkânlarından maksimum ölçüde yararlanmaktadır. Bu sistem sayesinde,

  • Öğrencilerin devamsızlıkları her an online olarak takip edilmektedir.
  • Öğrencilerin katılamadığı derslerde hangi konuların kaçırıldığı günlük olarak izlenebilmektedir.
  • Öğrencilerin sınav sonuçları ve akademik gelişimleri takip edilmektedir.
  • Bilimsel yöntemlerle toplanan bilgiler, ölçme ve değerlendirme uzmanları tarafından analiz edilmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.


Öğrencilere, Öğrenci İzleme ve Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde, bilimsel ölçme değerlendirme yöntemleri uygulanmış olmakta, kaliteli ve denetimli bir eğitim öğretim süreci sunulmaktadır. Veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri ise, öğrencilerin başarı grafiklerini, devam durumlarını ve sınav performanslarını detayları ile takip edebilimektedir.
Bugünün global dünyasında bir yabancı dil bilmek, kolay iletişim kurmanın en önemli koşullarından biridir ve gittikçe daha önemli bir hal almaktadır. Ülkeler uluslararası ilişkilerini geliştirmek için daha çok yabancı dil bilen insanlara ihtiyaç duymaktadır.

Koçaş Eğitim Kurumları olarak, bu anlamda ülkemizin daha iyi bir noktada olabilmesi için, öğrencilerimizin yabancı dil eğitimini önemsiyoruz.

Artık bilim ve teknolojinin hızına yetişilmiyor. Ama aynı hızda, çağdaşlaşmanın temel amacı olan, evrensel bilgiye, evrensel standartlara ve değerlere ulaşabilmek gerekiyor. Yabancı dil bilmenin ana fonksiyonu, haberleşme yanında ilişkiler ve paylaşımları da sağlamaktır. İletişimde eğer kuvvetli bir yabancı dil ve kültür bilincine sahip olunursa, uygarlık değerleri de özümsenebilir.

Eğitim sisteminde yabancı dil öğretiminin amacı, hangi yaş ve beceri seviyesinde olurlarsa olsunlar, öğrencilerin bulundukları seviyeye uygun ikinci bir dili kullanabilir olmalarıdır.

Öğretim programlarımızda, Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı'na (Common European Framework of References for Languages) uygun şekilde hedef ve değerlendirmeler yapıyoruz ve yabancı dil eğitimine iletişim açısından yaklaşıyoruz.

Bizim için yabancı dil öğrenimi, bir ders olarak görülmemeli, bir iletişim aracı olarak kullanılmalıdır. Öğrencilerin bir yabancı dili benimsemeleri, ancak günlük yaşamda o yabancı dili kullanarak iletişim kurmaları ile mümkündür.
Önceki yıllara göre bilim ve teknolojinin eriştiği nokta son derece ileri boyutlardadır. Her gün yeni bilgiler açıklanıyor, yeni buluşlar sunuluyor. Bilim insanları bu kadar çalışırken, onların çalışmalarını takip edebilmek ve anlayabilmek için bilimsel okuryazar olmak gerekiyor.

Ancak bu şekilde ülkemiz daha çağdaş bir seviyeye ulaşabilecek, toplumumuzda insanlar daha nitelikli olabilecek. Bunun olması da eğitim ve öğretimin ileri noktalara taşınması ile mümkündür.

Genç nesiller, aklın ve bilimin ışığında yaşamlarını şekillendirmek ve bilimsel okuryazar olmak zorundadır. Bir taraftan bu gençlerin kendilerini geliştirmeleri diğer taraftan ülkemizin geleceği açısından bilim eğitimine önem verilmelidir.

Koçaş Eğitim Kurumları, bu düşünce ile hareket etmektedir ve bilimsel düşünceye sahip yetenekli ve deneyimli öğretmenlere sahiptir. Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim programlarına uygun şekilde gerekli donanıma sahip laboratuvar ve derslikler bulunmaktadır. Amacımız, Atatürk ilkelerine sadık, bilim insanları yetiştirmektir.
Müzik sadece insanlarda yapıcı ve yaratıcı düşünme kapasitesini yükseltmez, aynı zamanda çocukların bedensel ve zihinsel gelişimini yükseltir, bilimsel düşünme kabiliyetini arttırır. Bununla birlikte, öğrenciler müzik dinler ve müzik yaparken bir yandan zihinsel, duygusal ve bedensel anlamda gelişir, diğer yandan da sosyal olarak özgüvenleri yükselir, farkındalık yaratabilirler.
Okulları sadece eğitim yapılan, öğrenim görülen yerler olarak görmek, sadece bilgi alınan yerler olarak tanımlamak doğru bir yaklaşım değildir. Okullarda artık öğrenciler yeteneklerini keşfediyorlar, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılıyorlar.

Okulumuzun Drama Atölyesi’nde yapılan etkinliklerde öğrenciler, düşünsel birikimlerini geliştiriyorlar, öz güven kazanıyorlar, empati yapabiliyorlar, iletişim becerilerini artırıyorlar. Kısaca kişisel gelişimlerini tamamlıyorlar.
Koçaş Eğitim Kurumları’nda sinema ve tiyatro etkinlikleri de çok sık yapılmaktadır. Öğrencilerin gelişiminde önemli bir yeri olan düşünce insanlarının katıldığı organizasyonlar, öğrenci ve velilere yönelik yapılan kültür ve sanat etkinlikleri, tiyatro günleri ve öğrencilerin çalışmalarının sunulduğu sergiler, yıl boyunca yapılmaktadır. Bu arada vizyonda olan filmler de sinema salonunda gösterilmektedir.
Çözüm ortağımız kişisel gelişim uzmanlarımızın desteği ile öğrencilerimize hızlı okuma, beyin programlama, dikkat ve konsantrasyon çalışmaları, stres ve sınav kaygısı yönetimi eğitimleri verilmektedir. Böylece öğrencilerimiz stres ve kaygıdan uzak bir sınav maratonu geçirmektedir.

Biz Koçaş Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin sınava hazırlanma süreçlerinde hem bilgi adına hem de öğrencilerimizin sınav esnasında karşılaşabileceği psikolojik durumlara karşı, öğrencimizi bu sürecin başında hazırlamaktayız. Böylece öğrencilerimiz sınav esnasında kendilerine olumlu telkinlerde bulunarak bu süreci daha sağlıklı atlatmaktadır.

Unutmamak gerekir ki; sınavda bireyin sadece bilgisi değil, içinde bulunduğu psikolojik durumda önem arz etmektedir. Koçaş Kriterli öğrencilerin sınav stresi ve/veya kaygısı gibi bahaneleri olmaz.