Eğitim Modeli

Eğitim Modeli Ortaokul
Gelişim dönemindeki çocukların duygusal, bilişsel ve bedensel özellikleri, onlara uygulanacak eğitim programı açısından çok önemlidir. Koçaş Eğitim Kurumları, uyguladığı ortaokul programları çerçevesinde bu özellikleri dikkate almakta ve öğrencilerin gelişiminin sağlıklı olabilmesi için, gereken eğitim, öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlamakta ve uygulamaktadır.

Koçaş Eğitim Kurumları, uyguladığı eğitim modelinde, çok kapsamlı bir ders programı hazırlamakta ve öğrencilerin kendi performanslarını göstermelerini ve başarı çıtalarını yükseltmelerini hedeflemektedir. Öğrencilere ortaokul birinci sınıftan başlayarak duygusal, akademik ve sosyal gelişimleri paralelinde en uygun eğitim programını uygulamakta ve ulusal ve uluslararası alanda karşılarına çıkacak çeşitli sistemlerin gerekliliklerine hazırlıklı olmalarına fırsat yaratmaktadır.

Birebir Çalışmalar
Zaman zaman öğrenciler, okul yönetimi tarafından kabul edilebilir nedenlerle devamsızlık yapabiliyorlar. Ya da bir şekilde öğrencilerin bazı konularda eksik kaldıkları gözlemlenebiliyor. Bu durumlarda sınıf veya ders öğretmenlerinin önerisi ile öğrenciler ile birebir çalışmalar programlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin konu eksiklerinin tamamlanması ve kısa sürede onların sınıf seviyesine getirilmesidir.

Etüt Çalışmaları
Okulumuz, etüt çalışmalarına ayrılan zaman içinde veya ihtiyaç duyulan durumlarda hafta sonu yapılan çalışmalarda, bir yandan öğrencilerin eksik yanlarını belirlenmeye, bir yandan da öğrencileri test çözüm tekniklerine alıştırmaya çalışmaktadır. Etüt çalışmalarını öğretmenler yönetmektedir ve öğrenciler bu derslerde, öğretmenlerin uygun göreceği testleri çözmekte, arkasından yine öğretmenler eşliğinde sonuçları değerlendirmektedirler.

TEOG Çalışmaları
Okulumuzda, sekizinci sınıf öğrencilerine, TEOG sınavına yönelik olmak üzere yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede okul yönetimi TEOG sınavına yönelik hızlandırılmış bir program uygulamaktadır. Sınava kadar her hafta okulumuzda deneme sınavı yapılmaktadır. Bu deneme sınav sonuçları değerlendirilerek öğrencilerin eksik kaldıkları noktalar belirlenmekte ve bu konuların öğretilmesine ağırlık verilmektedir.

Program dahilindeki akademik dersler, program dışında etütler ile desteklenmektedir. Özellikle Kasım ve Nisan aylarında konu tekrarlarına ağırlık verilmekte ve daha sık deneme sınavları yapılmaktadır. Bu iki dönemde de merkezi ortak sınavlardan on gün önce program dahilindeki derslere ilave olarak akşam dersleri planlanmaktadır. Kasım ve Nisan ayları temponun yüksek olduğu aylardır. Bu aylarda her gün bir deneme sınavı yapılmakta ve çalışmalar pekiştirilmektedir.

Bunun yanında okulumuzda bulunan Rehberlik Servisi, tüm eğitim yılı boyunca, öğrencilerin sınav telaşlarını azaltmak ve onları rahatlatmak amacı ile sınava yönelik seminerler yapmaktadır.

Yabancı Dil Çalışmaları
Koçaş Eğitim Kurumları, günümüzde bir yabancı dil bilmenin bile yeterli olmadığının farkındadır. Bu yüzden Türk ve yabancı öğretmenler tarafından okulumuzda haftada 12 saat İngilizce dil eğitimi verilmekte, ayrıca İngilizce yanında Almanca da ikinci yabancı dil olarak öğrencilere kazandırılmaktadır. Bu şekilde, farklı kültürleri bilen ve ve anlayan ve yaşama daha geniş bir açıdan bakabilen gençler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Bir yabancı dil eğitiminde programın, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini kazandırması gerekir. Kolejimiz her iki yabancı dilde de bu temel becerileri kapsayan bir eğitim programı uygulamaktadır. Yapılan sınavlar da bu becerileri esas almaktadır. Sınavların amacı öğrencilerde sadece yabancı dil bilgisini ölçmek değildir. Asıl hedeflenen, onların yabancı dili kavraması, kendini ifade edebilmesi, yorumlayabilmesi ve uygulayabilmesi, kısaca o yabancı dili kullanabilme becerisini gösterebilmesidir.

Koçaş Eğitim Kurumları olarak, öğrencilerin yabancı dilde daha iyi birer okur yazar olmalarını, dinlediklerini anlamalarını ve düşündüklerini ifade edebilmelerini bekliyoruz. Öğrencilere, öğrenmenin yaşam boyu sürecek bir çaba olduğu bilincini kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun sağlamak için de İngilizce öğretiminde, öğrencilerin her zaman bu dili konuşmalarını, sunumlarını bu dilde yapmalarını, kendi başlarına bu dilde bir kitap okumalarını, okudukları kitabı yine bu dilde sınıfta anlatabilmelerini ve verilen konular hakkında makaleler yazmalarını sağlayan çalışmalar yapılmaktadır.

Kısaca öğrencilere, bir yabancı dilde kolayca yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri için gerekli olan beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Okuma Saatleri
Eğitim sistemimizin en büyük eksikliği, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmamasıdır. Bu eksikliği gidermek adına okulumuz sorumluluk duymakta ve öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak için çalışmalar yapmaktadır. Beş ile sekizinci sınıf arası öğrenciler kitap okumaya teşvik edilmekte ve okudukları kitapları sınıfta tanıtmaları ve kitap üzerinde tartışmaları için projeler geliştirilmektedir. Okulumuz Türkçe Bölümü tarafından yönetilen bu çalışmalarda sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değil, bunun kalıcı olması de hedeflenmektedir.

Sosyal Etkinlikler ve Kulüpler
Okulumuzun amacı, öğrencileri sadece müfredat doğrultusunda eğitmek değildir. Önemli olan öğrencilerin sosyal ve kültürel olarak da yaşama hazırlıklı olmalarını sağlamaktır. Bunun için de öğrencilerin, kendi yeteneklerinin farkında olması ve bunu geliştirmesi gerekmektedir. Okulumuz öğrencileri gerekli bilgilerle donatarak onlara bu yönde destek olmaktadır.

Gerçekleştirilen sosyal etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile, öğrencilerin, bilgilerini deneyime dönüştürmesine fırsat yaratılmaktadır. Bu çalışmalar aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemekte, paylaşım ve dayanışma duygularını yükseltmekte, özgüven kazandırmakta ve ekip çalışmaları sayesinde liderlik yeteneklerini geliştirmektedir. Kısaca öğrenciler yaşama hazırlanmaktadır.